Trucks

Parked trucks on Delancey Street

New York, NY, USA